خوش آمدید ، مهمان ورورد اعضا
پنج شنبه 3 خرداد 1403

کانون مهندسین ساری

سامانه جامع اطلاع رسانی و خدمات آنلاین


هیأت مدیره مورخ 1366/2/7

هیأت مدیره مورخ 1367/3/9

هیأت مدیره مورخ 1369/2/16

هیأت مدیره مورخ 1371/2/30

هیأت مدیره مورخ 1373/2/26

هیأت مدیره مورخ 1375/2/30

هیأت مدیره مورخ 1377/2/30

هیأت مدیره مورخ 1379/3/17

هیأت مدیره مورخ 1380/7/28

هیأت مدیره مورخ 1382/8/15

هیأت مدیره مورخ 1384/9/29

هیأت مدیره مورخ 1386/9/20

هیأت مدیره مورخ 1388/10/19

هیأت مدیره مورخ 1390/11/24

هیأت مدیره مورخ 1392/12/24

هیأت مدیره مورخ 1394/12/22

هیات مدیره مورخ 97/02/23

هیأت مدیره فعلی